ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ

Addthis

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ

Αμμογαλιά

 

29.25 cm

εύρος βάθους - 150 m

 

Ophidionrochei

http://users.sch.gr/skoud/dia/image002.jpg

Αμμοδύτης

 

20.0 cm

εύρος βάθους 1 – 96 m

 

Ammodytes tobianus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image003.jpg

Ανοιχτόρυγχος γρεναδιέρος, Κορδέλλα

 

48.0 cm

εύρος βάθους 90 – 1250 m

 

Coelorinchuscoelorhincus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image004.jpg

Αραχνόψαρο, Αραχνόψαρο Μεσογείου

 

20.5 cm

εύρος βάθους 260 – 2800 m

 

Bathypteroisdubius

http://users.sch.gr/skoud/dia/image005.jpg

Ασημόψαρο

 

210 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 8,000 g

 

Lepidopuscaudatus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image006.jpg

Βαρελόψαρο

 

91.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 12.3 kg

 

Hyperoglypheperciformis

http://users.sch.gr/skoud/dia/image007.jpg

Βασιλάκης, Κότα

 

30.0 cm

40 – 700 m

 

Caprosaper

http://users.sch.gr/skoud/dia/image009.jpg

Βασιλιάς ρεγγών

 

1,100 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 272.0 kg

 

Regalecusglesne

http://users.sch.gr/skoud/dia/image011.jpg

Βασιλομεδουσοφάγος

 

100.0 cm

εύρος βάθους 70 – 700 m

 

Schedophilusovalis

http://users.sch.gr/skoud/dia/image013.jpg

Βατραχόψαρο

 

50.0 cm

εύρος βάθους 10 – 50 m

 

Halobatrachusdidactylus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image015.jpg

Γαϊδουρόψαρο, Αγουλιανός

 

60.0 cm

εύρος βάθους 20 – 120 m

 

Gaidropsarusvulgaris

http://users.sch.gr/skoud/dia/image016.jpg

Γαϊδουρόψαρο, Γαϊδουρόψαρο Μεσογείου, Χέλισσα

 

40.0 cm

εύρος βάθους 80 – 600 m

 

Gaidropsarusbiscayensis

http://users.sch.gr/skoud/dia/image017.jpg

Γαϊδουρόψαρο, Ποντικός

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? – 450 m

 

Gaidropsarusmediterraneus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image018.jpg

Γαλιά, Λάμπενα, Λάμπρενα, Λάμπρινα, Πετρόμυζον

 

120 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g

εύρος βάθους 1 – 2200 m

 

Petromyzonmarinus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image020.jpg

Γιλάρι, Χιλάρι, Χιλιάρι

 

25.0 cm

 

Parophidionvassali

http://users.sch.gr/skoud/dia/image021.jpg

Γουρλομάτης λειόγλωσσος

 

20.0 cm

 

Glossanodonleioglossus

 

http://users.sch.gr/skoud/dia/image023.jpg

Γουρλομάτης, Πρασινομάτης

 

40.0 cm

εύρος βάθους 50 – 1000 m

 

Chlorophthalmusagassizi

http://users.sch.gr/skoud/dia/image024.jpg

Γουρλομάτης, Χρυσόψαρο, Λικουρίνος

 

35.0 cm

εύρος βάθους 50 – 700 m

 

Argentina sphyraena

http://users.sch.gr/skoud/dia/image025.jpg

Γραμμογρυλόψαρο

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? – 60 m

 

Parapristipomaoctolineatum

http://users.sch.gr/skoud/dia/image026.jpg

Γραμμοτεραπόνι

 

30.0 cm

εύρος βάθους 0 – ? m

 

Pelatesquadrilineatus

http://users.sch.gr/skoud/dia/image027.jpg

Γρυλοτεραπόνι

 

16.0 cm

εύρος βάθους ? – 30 m

 

Teraponputa